pierwszymilion.forbes.pl - 28 lip 2015

Rusza Warszawski Akcelerator dla Start-upów Technologicznych

Wiele usły­szeć można o trud­no­ściach i braku wspar­cia dla in­no­wa­cyj­nych przed­się­wzięć ze stro­ny sto­łecz­nych in­sty­tu­cji sa­mo­rzą­do­wych. Nie ma jed­nak sy­tu­acji, która nie mo­gła­by zo­stać prze­ła­ma­na, a sto­li­ca daje temu dobry przy­kład. Przed kil­ko­ma dnia­mi ru­szy­ła re­kru­ta­cja do pierw­sze­go współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez m.​st. War­sza­wa pro­gra­mu ak­ce­le­ra­cyj­ne­go dla star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych – WAW.​AC.

– Sam kon­cept nie jest wiel­ką no­wo­ścią, bo w War­sza­wie jest wielu zdol­nych na­ukow­ców go­to­wych do dzia­ła­nia – twier­dzi dr An­drzej Ku­śmierz, autor pro­gra­mu od lat zwią­za­ny z bran­żą life scien­ce jako men­tor in­no­wa­cyj­nych po­my­słów, szko­le­nio­wiec i wy­kła­dow­ca. – O po­dob­nej ini­cja­ty­wie mó­wi­ło się już od ja­kie­goś czasu, ale dzia­ła­nie przy­szło do­pie­ro pod ko­niec marca 2015 r., gdy pre­zy­dent War­sza­wy ogło­si­ła kon­kurs na przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie pro­gra­mu ak­ce­le­ra­cyj­ne­go. To było to, na co cze­ka­li­śmy – do­da­je dr Ku­śmierz.

Przed­się­wzię­cie skie­ro­wa­ne jest do mło­dych firm (start-upów) dzia­ła­ją­cych na te­re­nie War­sza­wy w ob­sza­rze life scien­ce, tech­no­lo­gii ma­te­ria­ło­wych, opto­elek­tro­ni­ki, ener­gii, IT i mo­bi­le. Na pro­gram ak­ce­le­ra­cyj­ny re­ali­zo­wa­ny przy wspar­ciu sze­ro­kie­go grona men­to­rów, tre­ne­rów i do­świad­czo­nych przed­się­bior­ców skła­da­ją się dwa etapy. Pierw­szy to in­ten­syw­ny 4-dnio­wy warsz­tat ma­ją­cy po­głę­bić wie­dzę o oto­cze­niu, stwo­rzyć i za­ko­mu­ni­ko­wać war­tość dla wy­bra­nych grup klien­tów, oce­nić opcje roz­wo­ju jak rów­nież prze­my­śleć moż­li­we ruchy kon­ku­ren­cji.

– W re­zul­ta­cie wy­po­sa­ża­my uczest­ni­ków w umie­jęt­no­ści two­rze­nia ana­liz rynku, seg­men­ta­cji klien­tów, ko­mu­ni­ka­cji, bu­do­wa­nia ze­spo­łów, przy­wódz­twa i pre­zen­ta­cji. Nie zna­czy to jed­nak, że na siłę ro­bi­my z kogoś przed­się­bior­cę. Pod­po­wie­my też czego NIE robić – mówi dr Ku­śmierz.

Do dru­gie­go etapu ak­ce­le­ra­cji wy­bie­ra­nych jest 20 fi­na­li­stów któ­rzy przej­dą mie­sięcz­ną ak­ce­le­ra­cję za­koń­czo­ną za­pre­zen­to­wa­niem firm przed in­we­sto­ra­mi i klien­ta­mi (tzw. De­mo­Day) pod ko­niec paź­dzier­ni­ka.

– O uni­kal­nej war­to­ści pro­gra­mu świad­czy to, że sku­tecz­nie łączy mło­dych, kre­atyw­nych przed­się­bior­ców z do­świad­czo­ny­mi men­to­ra­mi i koń­czy się za­pre­zen­to­wa­niem firm przed in­we­sto­ra­mi i klien­ta­mi. Do­dat­ko­wo na­by­te umie­jęt­no­ści są wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez uczest­ni­ków na­tych­miast – mówi ko­or­dy­na­tor WAW.​AC Anna Wal­kow­ska, ak­ty­wist­ka star­tu­po­wa i dy­rek­tor warszw­skie­go od­dzia­łu Star­tup Grind, znana także z war­szaw­skie­go Re­ak­to­ra.
Or­ga­ni­za­to­rzy zwra­ca­ją także uwagę na współ­pra­cę z wie­lo­ma do­świad­czo­ny­mi ludź­mi, któ­rzy zo­sta­ną za­pro­sze­ni do pro­gra­mu sto­sow­nie do po­trzeb uczest­ni­ków.

Jak za­pew­nia­ją: „Będą łącz­ni­cy, sprze­daw­cy i ma­we­ni. Będą twór­czy wi­zjo­ne­rzy, spraw­ni re­ali­za­to­rzy i prze­zor­ni straż­ni­cy. Będą zwo­len­ni­cy Dun­ba­ra i Zło­te­go Kręgu (i wcale nie cho­dzi o ry­ce­rzy…). A we wła­ści­wym mo­men­cie po­ja­wią się in­we­sto­rzy, praw­ni­cy, stra­te­dzy, ne­go­cja­to­rzy i ana­li­ty­cy. I wszy­scy będą cięż­ko pra­co­wać z tymi, któ­rzy wezmą udział w pro­gra­mie”.

Re­kru­ta­cja do pro­gra­mu trwa do 2 sierp­nia 2015 r. i od­by­wa się przez for­mu­larz re­je­stra­cyj­ny do­stęp­ny pod ad­re­sem: http://​waw.​ac/​zaaplikuj/​ 

Uczest­ni­cy pro­gra­mu nie po­no­szą żad­nych opłat.

Wię­cej in­for­ma­cji o or­ga­ni­za­cji, ter­mi­nach i pro­gra­mie zna­leźć można pod ad­re­sem: www.​waw.​ac


Szybki kontakt

Chcesz o coś zapytać? Napisz.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

PulsInnowacjiPB_logoWarszawa_mst_logo